กำหนดการปฏิบัติธรรม

คอร์ส

วันเริ่ม วันสิ้นสุด จำนวนวัน

ชาย

หญิง
มกราคม 2559 16 มกราคม 2559 20 มกราคม 2559 5 เต็ม
กุมภาพันธ์ 2559 15 กุมภาพันธ์ 2559 22 กุมภาพันธ์ 2559 7
มีนาคม 2559 5 มีนาคม 2559 11 มีนาคม 2559 7 เต็ม
เมษายน 2559 2 เมษายน 2559 8 เมษายน 2559 7 เต็ม เต็ม
พฤษภาคม 2559 (*รับเฉพาะศิษย์เก่า) 20 พฤษภาคม 2559 24 พฤษภาคม 2559 5 เต็ม เต็ม
มิถุนายน 2559 (*รับเฉพาะศิษย์เก่า) 4 มิถุนายน 2559 8 มิถุนายน 2559 5
กรกฎาคม 2559 16 กรกฎาคม 2559 22 กรกฎาคม 2559 7 เต็ม เต็ม
สิงหาคม 2559 6 สิงหาคม 2559 12 สิงหาคม 2559 7
กันยายน 2559 3 กันยายน 2559 9 กันยายน 2559 7
ตุลาคม 2559 15 ตุลาคม 2559 21 ตุลาคม 2559 7
พฤศจิกายน 2559 5 พฤศจิกายน 2559 11 พฤศจิกายน 2559 7
ธันวาคม 2559 3 ธันวาคม 2559 9 ธันวาคม 2559 7
1. รับเสบียงจากคณะโรงทาน

2. เส้นทางช่วงแรก ก่อนขึ้นสันเขา

3. ช่วงที่ 2 พิชิตความสูง 2100 ม.

4. ช่วงที่ 3 พิชิตความสูง 2200 ม.