กำหนดการปฏิบัติธรรม

คอร์ส

วันเริ่ม วันสิ้นสุด จำนวนวัน

ชาย

หญิง
มีนาคม 2561 3 มีนาคม 2561 9 มีนาคม 2561 7 เต็ม เต็ม
เมษายน 2561 31 มีนาคม 2561 6 เมษายน 2561 7
พฤษภาคม 2561 26 พฤษภาคม 2561 1 มิถุนายน 2561 7
มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 7
กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 7
สิงหาคม 2561 27 สิงหาคม 2561 2 กันยายน 2561 7
กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 28 กันยายน 2561 7
ตุลาคม 2561 27 ตุลาคม 2561 2 พฤศจิกายน 2561 7
พฤศจิกายน 2561 24 พฤศจิกายน 2561 30 พฤศจิกายน 2561 7
ธันวาคม 2561 22 ธันวาคม 2561 28 ธันวาคม 2561 7


vi-thai

 

Previous Posts