วัดถ้ำดอยโตน

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 น.
เพื่อจัดหาปัจจัยในการบํารุงดูแลเสนาสนะ อาคารสถานที่และค่าใช้จ่ายสําหรับการอุปโภค
บริโภคประจําปี จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมสบทบทุนตามวันและเวลาดังกล่าว

หรือโอนเงินผ่านทางบัญชีของวัดดังนี้
ธนาคารกรุงเทพ สาขา : สันป่าตอง
หมายเลขบัญชี : 367-0-57833-9
กรุณาส่งสําเนาใบโอนเงินเพื่อขอรับใบอนุโทนาได้ที่ [email protected]

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 053 268511 หรือ 053 106125
กำหนดการ

1-15 กุมภาพันธ์ 2557 (หลักสูตร 15 วัน) เต็ม
1-7 มีนาคม 2557 (หลักสูตร 7 วัน) เต็ม
5-11 เมษายน 2557 (หลักสูตร 7 วัน) เต็ม
10-16 พฤษภาคม 2557 (หลักสูตร 7 วัน) เต็ม
31 พฤษภาคม -6 มิถุนายน 2557 (หลักสูตร 7 วัน) เต็ม
5-11 กรกฎาคม 2557 (หลักสูตร 7 วัน) เต็ม
9-15 สิงหาคม 2557 (หลักสูตร 7 วัน) เต็ม
30 สิงหาคม -5 กันยายน 2557 (หลักสูตร 7 วัน) เต็ม
18-24 ตุลาคม 2557 (หลักสูตร 7 วัน) เต็ม
1-7 พฤศจิกายน 2557 (หลักสูตร 7 วัน) เต็ม
29 พฤศจิกายน -5 ธันวาคม 2557 (หลักสูตร 7 วัน) เต็ม


 

Previous Posts